วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการบริการดูแลอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก้วและศูนย์พัฒนาพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ ราย นายศรีบุญเรือง พงษ์สมศักดิ์ เดือนละ 8,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 96,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการบริการดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงสว่างดาราม ราย นางสาวอจิรญาภรณ์ บัวอาจ เดือนละ 8,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 96,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการบริการดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ ราย รายนางสาวสุกัญญา ซองวงศ์หล้า เดือนละ 8,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 96,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป กองส่งเสริมการเกษตร ราย นายพิชัย งากุญชร เดือนละ 8,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน ทั้งหมด 96,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป กองสวัสดิการ ราย นางสาวธนาอร คุ้มหมู่ เดือนละ 8,000 บาท จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาคนงานปฎิบีติงานเฝ้าระวังและช่วยเหลือในการป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัย ของ สำนักปลัด ราย นายเกียรติศักดิ์ ยศรุ่งเรือง เดือนละ 8,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้ม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 4520 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง