วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ธงตราสัญลักษณ์,พระบรมฉายาลักษณ์,ขาตั้งรูป,ฐานตั้งเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บท 4520 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อปัจจัยการผลิต(พันธ์ุไก่ไข่พร้อมไข่) โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อถังขยะพลาสติก ตามโครงการบริหารจัดการขยะและเพิ่มศักยภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยและสนับสนุนการดำเนินการธนาคารขยะเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่หรือการแปรรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการบริหารจัดการขยะและเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสนับสนุนดำเนินการธนาคารขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง