วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ 14 บ้านหนองบัวพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (ฐาน 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนและบานเลื่อนแบบทึบ จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชน หมู่ที่ 16 บ้านเดื่อพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ปูนสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง