วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (0.00-0.50 เมตร) รายละเอียดตามแบบ ทต.บ้านเดื่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (0.00-0.50 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.แบบชนิดช่องเดียว บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์(สาธาณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าว หมู่ที่ 6 บ้านนาหัวโสก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งม่อง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง