วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านโนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อต้นไม้ ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อของสมนาคุณ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างเหมาพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกล่งวัน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง