วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2561
ซื้อต้นรวงผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้อดินลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนน บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ธงตราสัญลักษณ์,พระบรมฉายาลักษณ์,ขาตั้งรูป,ฐานตั้งเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บท 4520 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง