วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2562
จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมารถรับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเดื่อ ประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัมฯาเด็กเล็กวัดแสงสว่างดาราม ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางรบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านจมื่น ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายประปา หมู่ที่ 11 บ้านหลักแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายไปวัด หมู่ที่ 12 บ้านน้อยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางรบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่ายชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งม่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง