วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-3988 ชย พร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อยางรถบรรทุกขยะพร้อมเปลี่ยน หมายเลขทะเบียน 82-3987 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ 14 บ้านหนองบัวพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (ฐาน 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนและบานเลื่อนแบบทึบ จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง