วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2563
ซื้อดินเพื่อซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร และถมดินบริเวณประปา บ้านหนองแต้หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์ ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล0ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 9 บริเวณแยกปู่ตา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 ม.หนา 0.15.ม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (0.00-0.50 เมตร) รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 14ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ คสล0ไม่น้อยกว่า 352.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพิ้นที่ (0.00-0.50 เมตร) รายละเอีดยตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งสีดา หมู่ที่ 20 ซอยโรงสีนายทราย ภูมิแกดำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 108.00 ม หนา 0.15.ม หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 432.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (0.00-0.50 เมตร) รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานเฝ้าระวังและช่วยเหลือในงานป้องกันฯอัตราเงินเดือน8,000บาท ตั้งแต่วันที่ 11กุมภาพันธ์ - 30กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซม คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการทำแนวกันไฟป่า ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง