วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์(สาธาณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าว หมู่ที่ 6 บ้านนาหัวโสก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งม่อง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้าง คสล.ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อจากถนน คสล เดิม หมู่ที่ 8 บ้านนาสีดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง