วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรถกู้ชีพฉุกเฉิน EMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิต ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อเมล็ดพันธู์ผัก ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างพิมพ์ป้าย ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network (ศพด.บ้านหนองแต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 18 บ้านบึงมะนาวพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักดักตะกอน คสล บ้านทุ่งม่อง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง