วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชน หมู่ที่ 16 บ้านเดื่อพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ปูนสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านโนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อต้นไม้ ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อของสมนาคุณ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างเหมาพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง