วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2562
จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมคุณฑรรมและจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างนำรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 8432 ชย เข้ารับการตรวจเช็คระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 18 บ้านบึงมะนาวพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 8 บ้านนาสีดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อค่ารับรองประเภทเครื่องดื่มเพื่อใช้ในกิจการสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ชุดแก้วกาแฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง