วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2562
จ้างเหมาพิมพ์ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เชื่อมจากถนน คสล. เดิม หมู่ที่ 10 บ้านห้วยโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายรอบหมู่บ้าน จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 20 บ้านทุ่งสีดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-3987 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างตรวจเช็คระยะ ซ่อมแซมและบำรุง รถยนต์(ตรวจการณ์)หมายเลขทะเบียน บธ-480 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง