วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิกสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาสีดา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยลงดินลูกรังเป็นช่วงๆ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 9 รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา ทต.บ้านเดื่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ตามโครงการแข่งขันกีฬา 6 สายสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง เวชภัณฑ์และอื่นๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬา 6 สายสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อถ้วยรางวัล ของราวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬา 6 สายสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง