วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติงาน EMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3987 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมคุณฑรรมและจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างนำรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 8432 ชย เข้ารับการตรวจเช็คระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง