วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อปัจจัยการผลิต(พันธ์ุไก่ไข่พร้อมไข่) โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อถังขยะพลาสติก ตามโครงการบริหารจัดการขยะและเพิ่มศักยภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยและสนับสนุนการดำเนินการธนาคารขยะเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่หรือการแปรรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการบริหารจัดการขยะและเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสนับสนุนดำเนินการธนาคารขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างพิมพ์ป้ายห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้ (ฟิวเจอร์บอร์ด) จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง