วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (สวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ 850 VA) (สวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ 800 VA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) Leser HP M12A สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง