วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อท่อวงแหวน ขนาด 40x80 นิ้ว จำนวน 66 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างพิมพ์ป้าย ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประดับตกแต่งรถแห่บั้งไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีบั้งไฟ ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อน้ำดื่ม ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่บั้งไฟ ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างเหมารถเครื่องเสียงแห่ประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลบ้านเดื่อ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างเหมารถเครื่องเสียงเพื่อแห่ขบวนบุญบั้งไป ตำบลบ้านเดื่อ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียงบริเวณฐานจุดบั้งไฟ โครงการประเพณีบัญบั้งไฟ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียงขบวนรพแห่บุญบั้งไไฟ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลบ่้านเดื่อ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง