วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. คุณภาพชั้น 3 บ้านนาหัวโสก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ศพด.บ้านหนองแต้ เป็นรายเดือนๆละ8,000บาท ตั้งแต่วันที่ 13มกราคม2563 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมซัมเมอร์น้ำบาดาลพร้อมระบบโซ่ล่าเซลล์พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน (ผนังกั้นห้องอลูมิเนียมบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวโสก หมู่ที่ 6 ซอยตรงข้ามบ้านนายสิทธิพงษ์ หวังผล ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (0.00-0.50 เมตร) รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (0.00-0.50 เมตร) รายละเอียดตามแบบ ทต.บ้านเดื่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (0.00-0.50 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.แบบชนิดช่องเดียว บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง