วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2561
จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนสำเร็จรูป) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวโสก หมู่ที่ 6 สายบ้านนางประสาน ภูมิไธสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 2 สายบ้านนายตุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ บ้านเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างที่ล้างหน้า แปรงฟันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง