วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานด้านธุรการ รายนางสาวณัฐสนันท์ เขาภูเขียว อัตราเงินเดือน ๆละ 8,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการผู้ดูและเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเด็กวัดโพธิ์ศรี รายน.ส.วชิรญาภรณ์ บัวอาจ เดือนละ 8,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการคนงานเก็บขยะ รายนายประสาท ชนะดิษฐ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการคนงานเก็บขยะ รายนายประมูล ผาทอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการรถรับ ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาวัดแสงสว่างดาราม (บ้านนาสีดา) รายนายเฉลียว สีแห็งโคตร อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 8,500 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 102,000บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) รายนายวิชัย พรประสิทธิ์ อัตราเงินเดือนๆละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) รายนายแดง ลาภประเสริฐ อัตราเงินเดือนๆละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานเก็บขยะ รายนายสมศักดิ์ ยศสูงเนิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานเก็บขยะ รายนายชัยณรงค์ โคตรโนนกอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 16-005 สายปากทางเข้าหมู่บ้านหลักแดน -บ้านห้วยโป่ง (ช่วงที่ 3) บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 10