วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างเหมาพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาประเพณี 6 สายสัมพันธ์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างทำป้ายผ้าแพรพร้อมลูกโป่งพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี 6 สายสัมพันธ์2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. คุณภาพชั้น 3 บ้านนาหัวโสก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ศพด.บ้านหนองแต้ เป็นรายเดือนๆละ8,000บาท ตั้งแต่วันที่ 13มกราคม2563 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมซัมเมอร์น้ำบาดาลพร้อมระบบโซ่ล่าเซลล์พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน (ผนังกั้นห้องอลูมิเนียมบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวโสก หมู่ที่ 6 ซอยตรงข้ามบ้านนายสิทธิพงษ์ หวังผล ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (0.00-0.50 เมตร) รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง