วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2562
จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 18 บ้านบึงมะนาวพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 8 บ้านนาสีดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อค่ารับรองประเภทเครื่องดื่มเพื่อใช้ในกิจการสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ชุดแก้วกาแฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-3988 ชย พร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อยางรถบรรทุกขยะพร้อมเปลี่ยน หมายเลขทะเบียน 82-3987 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง