วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างนำรถยนต์หมายเลขทะเบียน บธ 480 ชย เข้าตรวจเช็ตระยะ และบำรุงซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อยาเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 16-005 สายปากทางเข้าหมู่บ้านหลักแดน -บ้านห้วยโป่ง (ช่วงที่ 3) บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนทัน หมู่ที่ 7 บ้านนาสีดา หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 และบ้านนาทุ่งสีดา หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่่พื้นที่การเกษตร บ้านจมื่น หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งม่อง หมู่ที่ 4 และบ้านบึงมะนาวพัฒนา หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านเดื่อ หมู่ที่ 1 และบ้านเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง