วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network (ศพด.บ้านหนองแต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 18 บ้านบึงมะนาวพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักดักตะกอน คสล บ้านทุ่งม่อง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภาย(เพลิงไหม้ที่พักอาศัย)บ้านดอนกลางหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพฉุกเฉิน ทะเบียน นข2237 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระธาตุโบราณ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมหม้อน้ำรถกู้ชีพฉุกเฉิน EMS ทะเบียน นข 2237 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทราย) สร้างฝายมีชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ไม้อัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อจากถนน คสล.เดิมไปวัดหมู่ที่ 13 บ้านโนนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง