วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านเดื่อ หมู่ที่ 1 และบ้านเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 2 บ้านนาหัวโสก หมู่ที่ 6 และบ้านใหม่ดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมระบบไฮดรอริกประตูด้านท้ายรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-3988 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงสว่างดาราม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างดาราม เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างที่ล้างหน้าแปรงฟันสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 2 จุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงสว่างดารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อพวงมาลาถวายราชสัการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทอ้งถิ่น ชย.ถ 16-002 สายบ้านดอนกลาง -บ้านหนองบัว บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)