เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
หนังสือราชการ/สำนักปลัด
ข้อมูลทั้งหมด 332 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 21 ม.ค. 2564 ]12
282 ขอตัวบุคลากรไปช่วยราชการ [ 21 ม.ค. 2564 ]13
283 ขอเชิญประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 21 ม.ค. 2564 ]12
284 ข้อสั่งการในการประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล (VCS) ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 21 ม.ค. 2564 ]8
285 ขอความร่วมมือเชิญข้าราชการพนักงานลูกจ้างและนักเรียนนักศึกษาประชาชนเข้าไปดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น หมอชนะ [ 19 ม.ค. 2564 ]12
286 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม [ 19 ม.ค. 2564 ]1
287 แจ้งการใช้แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน [ 19 ม.ค. 2564 ]8
288 การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]12
289 แจ้งการควบรวมบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด(มหาชน) [ 19 ม.ค. 2564 ]8
290 แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 19 ม.ค. 2564 ]12
291 ประกาศเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชัยภูมิ [ 19 ม.ค. 2564 ]12
292 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 18 ม.ค. 2564 ]12
293 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]12
294 ขอความร่วมมือเชิญชวนข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง และนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นหมอชนะ [ 18 ม.ค. 2564 ]8
295 แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 18 ม.ค. 2564 ]9
296 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 เทศบาลบ้านเพชรภูเขียว [ 15 ม.ค. 2564 ]8
297 ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ. 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]12
298 รายงานลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ(tambon smart team) ขอลาออก [ 15 ม.ค. 2564 ]12
299 -ประกาศ- แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2564 ]12
300 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]12
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17