เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
หนังสือราชการ/สำนักปลัด
ข้อมูลทั้งหมด 332 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.บ้านหัน [ 19 ก.ย. 2564 ]13
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างกรณีเกษียณอายุราชการ [ 17 ก.ย. 2564 ]12
3 การเสนอตัวเป็นกรรมการผู้แทนของเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ 27 ก.ค. 2564 ]23
4 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2564 ]23
5 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งคู่มือการปฎิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนและแบบประเมินการนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจำปีประมาณ 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]21
6 การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี 2561 - 2565 ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]24
7 ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ประจำปี 2564 [ 25 ก.ค. 2564 ]25
8 การเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 25 ก.ค. 2564 ]26
9 ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 ฉบับที่ 24 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2564 [ 25 ก.ค. 2564 ]22
10 หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ [ 25 ก.ค. 2564 ]22
11 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม [ 23 ก.ค. 2564 ]24
12 การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ"คนดีศรีชัยภูมิ" ประจำปี 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]24
13 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้ การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อประโยชน์ประจำปี 2565 [ 23 ก.ค. 2564 ]23
14 ขอความอนุเคราะห์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ กันได้ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข [ 23 ก.ค. 2564 ]23
15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายข้าราชการส่วนท้องถิ่น อบต.ผักปัง [ 22 ก.ค. 2564 ]22
16 1767 22 แจ้งรายนามประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนนบุรี [ 22 ก.ค. 2564 ]22
17 แจ้งรายนามประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนนบุรี [ 22 ก.ค. 2564 ]22
18 แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.ค. 2564 ]25
19 รายงานการสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์ การบริหารส่วนตำบลกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561 [ 20 ก.ค. 2564 ]22
20 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำราย งานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฉบับที่ 12 ด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยปี 2563 [ 20 ก.ค. 2564 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17