เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
หนังสือราชการ/สำนักปลัด
ข้อมูลทั้งหมด 328 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเสนอตัวเป็นกรรมการผู้แทนของเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ 27 ก.ค. 2564 ]3
2 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2564 ]3
3 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งคู่มือการปฎิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนและแบบประเมินการนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจำปีประมาณ 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]3
4 การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี 2561 - 2565 ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]4
5 ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ประจำปี 2564 [ 25 ก.ค. 2564 ]5
6 การเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 25 ก.ค. 2564 ]4
7 ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 ฉบับที่ 24 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2564 [ 25 ก.ค. 2564 ]4
8 หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ [ 25 ก.ค. 2564 ]4
9 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม [ 23 ก.ค. 2564 ]3
10 การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ"คนดีศรีชัยภูมิ" ประจำปี 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]3
11 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้ การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อประโยชน์ประจำปี 2565 [ 23 ก.ค. 2564 ]3
12 ขอความอนุเคราะห์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ กันได้ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข [ 23 ก.ค. 2564 ]4
13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายข้าราชการส่วนท้องถิ่น อบต.ผักปัง [ 22 ก.ค. 2564 ]3
14 1767 22 แจ้งรายนามประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนนบุรี [ 22 ก.ค. 2564 ]4
15 แจ้งรายนามประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนนบุรี [ 22 ก.ค. 2564 ]3
16 แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.ค. 2564 ]4
17 รายงานการสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์ การบริหารส่วนตำบลกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561 [ 20 ก.ค. 2564 ]3
18 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำราย งานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฉบับที่ 12 ด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยปี 2563 [ 20 ก.ค. 2564 ]4
19 การดำเนินงานตามนโยบายจังหวัดชัยภูมิ [ 20 ก.ค. 2564 ]3
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ก.ค. 2564 ]3
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17