เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 344 แต่งตั้งคณะกรรมการรับส่งเงิน [ 29 ก.ค. 2564 ]3
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับส่งเงิน [ 7 ก.ค. 2564 ]4
3 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 22 มิ.ย. 2564 ]4
4 262 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 9 มิ.ย. 2564 ]4
5 แต่งตั้งผู้มีอำนาจถอนเงินฝากธนาคาร [ 9 มิ.ย. 2564 ]4
6 256 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทน (กรณีอายุครบ 60 ปี) [ 8 มิ.ย. 2564 ]4
7 217 แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี [ 20 พ.ค. 2564 ]4
8 219 แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรี [ 20 พ.ค. 2564 ]4
9 218 แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี [ 20 พ.ค. 2564 ]4
10 220 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเงิน - จ่ายเงินคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะทำงานช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 20 พ.ค. 2564 ]4
11 218 แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี [ 26 เม.ย. 2564 ]4
12 176 แต่งตั้งผู้รับมอบการดูแลและรักษาข้อมูลที่ดิน [ 3 เม.ย. 2564 ]4
13 176 แต่งตั้งผู้รับมอบการดูแลและรักษาข้อมูลที่ดิน [ 3 เม.ย. 2564 ]4
14 086 ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ [ 23 มี.ค. 2564 ]4
15 145 พนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการ(ไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม) [ 17 มี.ค. 2564 ]4
16 146 การแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการและให้ได้รับเงินวิทยฐานะ [ 17 มี.ค. 2564 ]4
17 144 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ [ 16 มี.ค. 2564 ]4
18 143 ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ [ 11 มี.ค. 2564 ]4
19 137 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล(ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]4
20 138 ตั้งแต่งปฎิบัติงานของเทศบาล(เครื่องที่ 1) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]4
 
หน้า 1|2