เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
ประกาศเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล [ 7 ก.ค. 2564 ]4
2 การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการการแบ่งส่วนราชการภายในการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายในส่วนราชการ [ 7 ก.ค. 2564 ]4
3 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 1 ก.ค. 2564 ]4
4 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]4
5 การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการส่วนท้องถิ่นราชการประเภทอื่น [ 30 มิ.ย. 2564 ]4
6 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]4
7 ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมประจำปี 2564 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]5
8 เรื่องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]5
9 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน [ 1 ก.พ. 2564 ]5
10 โอนเงินประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]4
11 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]4
12 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]4
13 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]4
14 ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 18 ม.ค. 2564 ]4
15 ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 ม.ค. 2564 ]4
16 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]4
17 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]4
18 รายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณปี 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]5
19 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 18 ม.ค. 2564 ]6
20 การแสดง งบฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณปี 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]4
 
หน้า 1|2|3