เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬานัก้รียนศูนย์พัฒนาเด็กและ ประจำปี 2560


เมื่อวันที่  8  กันยายน 2560  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  นายนนทนันท์  ยงขามป้อม  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4  แห่ง  ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กและ  ประจำปี 2560    เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เล่นและแข่งขันกีฬา  เป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมรณาการผ่านการเล่น  ณ  บริเวณอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  โดยได้รับเกีรยติจากท่านนายกเทศมนตรี  รองนายกฯ  ปลัด  ร่วมพิธีเปิดพร้อมร่วมชมความสามาถ  และพัฒนาการของเด็กๆ  ทั้งนี้ได้มอบของรางวัลแก่ให้แก่นักกีฬา  ผู้ร้วมกิจกรรมทุกคน  
2024-04-12
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-18
2024-02-06
2024-01-08
2024-01-01
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25