เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ประชุมชี้แจงบุคลากรประกอบด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ในการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


 

ประชุมชี้แจงบุคลากรประกอบด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ในการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่  ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และเพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้  เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  รวมทั้งได้มอบนโยบายการให้ความสำคัญในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงานมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำประกาศแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานมีมาตรฐานทางจริยธรรม  จัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  มาตรการป้องกันการรับสินบน  มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมและมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพี่อให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ  ให้มีมาตรการการร้องเรียน กำชับให้ มีผู้รับผิดชอบนำเข้าข้อมูลในเว็ปไซค์หลักและสื่อของหน่วยงาน กำชับและกำกับ  ติดตามการดำเนินการตามมาตรการและมีการลงโทษเมื่อพบการทุจริต กำชับ กำกับ  ติดตามการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้มีรายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์การสร้างการรับรู้ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสมารถแสดงความคิดเห็น ติชม  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หน่วยงาน  เป็นต้น  

2024-04-12
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-18
2024-02-06
2024-01-08
2024-01-01
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25