เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy )


เมื่อวันที่ 25 มกราคมพ.ศ. 2565

     นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นการนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ
     ในการนี้มนตรีตำบลบ้านเดื่อ ระบุว่าประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการยกระดับปรับปรุงพัฒนาส่งเสริมให้เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นมีคุณธรรมความโปร่งใส ต่อไป

2024-02-06
2023-10-25
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04