เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


#ประมวลภาพการรับสมัครเลือกตั้ง(วันแรก)


#ประมวลภาพการรับสมัครเลือกตั้ง(วันแรก)

🗓..วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

⏰..ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ดำเนินการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ

ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ชั้น 2

นายมาโนช หอมวงศ์ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งฯ นายเฉลิม ขันทะสีมา ประธานกรรมการฯ พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่รับสมัคร ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์การรับสมัครเลือกตั้งฯ การเฝ้าระวังโรคระบาดไวรัสโคโรนา2019

ทั้งนี้ พ.อ.อ. กิตติพงษ์ ยอดไชยเพ็ชร ปลัดอำเภอรักษาราชการแทน นายอำเภอ

นางสุพัตรา จันปุ่ม ท้องถิ่นอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง

#สรุปจำนวนผู้สมัครฯ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

✍️ผู้สมัคร..นายกเทศมนตรี จำนวน 2 ราย

✍️ผู้สมัคร..สมาชิกสภา เขต1 จำนวน 7 ราย

✍️ผู้สมัคร..สมาชิกสภา เขต2 จำนวน 7 ราย

2024-02-06
2023-10-25
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04