เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
หนังสือราชการ/กองคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2534 [ 17 ก.พ. 2564 ]26
2 -คลัง- โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเชิงวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้ในการเบิกจ่ายผ่านระบบ KTB CORPORATION ONLINE รวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ [ 17 ก.พ. 2564 ]19
3 -คลัง- แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 17 ก.พ. 2564 ]25
4 แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 17 ก.พ. 2564 ]25
5 -คลัง- บัญชีนวัตกรรมไทย [ 17 ก.พ. 2564 ]20
6 การจัดทำและการจัดจ้างแบบรูปรายการการเงินก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 [ 10 ก.พ. 2564 ]19
7 แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 10 ก.พ. 2564 ]21
8 โครงการอบรมในภารกิจของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.พ. 2564 ]21
9 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 [ 3 ก.พ. 2564 ]21
10 การนำเงินส่งรายได้อุบลคนส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.พ. 2564 ]25
11 ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำนักการประปาเทศบาลนครนครสวรรค์ [ 3 ก.พ. 2564 ]21
12 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 [ 3 ก.พ. 2564 ]21
13 ผนการตรวจติดตามเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]20
14 การเพิ่มประสิทธิภาพคลังท้องถิ่น [ 19 ม.ค. 2564 ]22
15 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 19 ม.ค. 2564 ]27
16 0204 เรียกเก็บเงินรายเดือนสมาชิก [ 18 ม.ค. 2564 ]26
17 การตรวจสอบรายการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยา 2563 ของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 18 ม.ค. 2564 ]25
18 แจ้งการบังคับใช้กฎกระทรวงเรื่องกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รักต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]27
19 แผนการตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]26
20 ซักซ้อมแนวทางและทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ม.ค. 2564 ]24
 
หน้า 1|2