เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
กองการศึกษา

 
นายนนทนันท์  ยงขามป้อม
นักบริหารการศึกษา

 
 
   
นายสุภาพ คงโนนกอก
นายภาสกร  ก้อนเงิน 
นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ

 
 
นางศรีวรรณ  ชาวิชัย นางสาวธิดารัตน์  หมวดเมืองกลาง
นางสาวพิทยาภรณ์  ธรรมมา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
   
นางประนอม  ประวัติกลาง นางสาวสุธาทิพย์  คาดสนิท
นางหวานใจ  คำโนนกอก
 ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 

นางสาวนงนุช  ขวัญชัชวาล

ครูผู้ดูแลเด็ก  
พนักงานจ้างทั่วไป
   
 
นางนิภาวรรณ  เครื่องพาที นางสาวอภิวันท์  ปีมะนาว
นางประภากร  แก้วตา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   
 
นางสาวสมจิตร  ภูมินะนาว นางสาวรัตณา  พรมสง่า

นางสาวสมปอง  ป้อมอุ่นเรือน


ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

   
 

 นายสมควร  อ้วยมะเดื่อ

  นักการภารโรง