เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
สำนักปลัด


 
นางจุฑาทิพย์ ถีสูงเนิน
หัวหน้าสำนักปลัด

 

 
 
นายจตุรงค์ ผลมาตร์
นายสุทธิพันธ์  บุญเสนา
นางสาวปัตทยา  เสนาหมื่่น
นิติกรปฏิบัตการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 

 
นายปฐมพร  เมืองพันธ์
นางสาวสุกัญญา กุลวงค์
นางสาวขวัญเรือน ตาปราบ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 
 
 
นางสาวปอยทิวา บุญเสนา
 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
     
นางณัฐวรรณ  สายรัตน์
นางรัสดาพร  ยูสเปรมานนท์
 นายมนตรี ลาภทวี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางปรียา  ตาละลักษณ์
นายสมศักดิ์  ภูมิมี นายคมสัน  ถีสูงเนิน
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายชัยพิเชษฐ  มะณีจันทร์
นายสมศักดิ์  เปียสงวน
นายไพฑูรย์   คงปรีชา
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป(ยาม)

   
นายคำบู่  ปีมะนาว นายประวัติ  บัวอาจ นางแสงเดือน  เพชรนาวาส
ยาม ยาม แม่บ้าน

   
นายเฉลิมชัย  ไหว้บุญส่ง นายปรีชา  มีสูงเนิน 
นายสุรศักดิ์  กิ่งกุลทา 
พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิตคน พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิตคน พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิตคน