เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายมาโนช หอมวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนางจุฑาทิพย์  ถีสูงเนิน
นายภัทรโชค  คลังระหัด นายมาโนช  หอมวงศ์
 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง   ผู้อำนวยการกองช่าง


 
นายนนทนันท์  ยงขามป้อม นายธารินทร์  งาหัตถี นายลิขิต  ประภาหาร
 นักบริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  นักบริหารงานการเกษตร

 
 
 

นางสาวกาญจนา  อินรินทร์ 


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม