เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ส่งเสริมกิจกรรมสร้างการเรียนรู้


.....สนุกกันทั่วหน้า.....
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ และจินตนาการให้เด็กๆ โดยให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสัมผัส การมองเห็น และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี