เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy )


เมื่อวันที่ 25 มกราคมพ.ศ. 2565

     นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นการนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ
     ในการนี้มนตรีตำบลบ้านเดื่อ ระบุว่าประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการยกระดับปรับปรุงพัฒนาส่งเสริมให้เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นมีคุณธรรมความโปร่งใส ต่อไป

2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29