เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (ครั้งแรก)


วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564

เวลา 09:30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ชั้น 2

….ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (ครั้งแรก)

….นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์

….นางสุพัตรา จันปุ่ม ท้องถิ่นอำเภอเกษตรสมบูรณ์

….นายประเทือง ธรรมโชติ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ

….คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

….เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสภาฯ (ครั้งแรก)

….งานกิจการสภาฯ มอบช่อดอกไม้แก่สมาชิกสภาฯ

***มีรายชื่อสมาชิกสภาฯ ดังต่อนี้***

นายไพศาล เกษมสุข ประธานสมาชิกสภาฯ

นายสุเทพ ผลกุศล รองประธานสมาชิกสภาฯ

นางทัศนี ถนอมชีพ สมาชิกสภาฯ เขต 1

นายอุดร ภิรมย์ไกรภักดิ์ สมาชิกสภาฯ เขต 1

นายธนากร มิรินทร์ สมาชิกสภาฯ เขต 1

นายวิสูตร จันทะโพ สมาชิกสภาฯ เขต 1

นายสำอาง นามกุล สมาชิกสภาฯ เขต 1

นายทวีป ลอยเมืองกลาง สมาชิกสภาฯ เขต 1

นายเดวิด อันแสนลา สมาชิกสภาฯ เขต 2

นางสาวเพียงตะวัน คงม่วงหมู่ สมาชิกสภาฯ เขต 2

นายเลี่ยม วิเศษสุข สมาชิกสภาฯ เขต 2

นายบุญส่ง คำภีระ สมาชิกสภาฯ เขต 2

2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29