เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่


โครงการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่😁😁 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการและภาคเอกชน ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านนาสีดา ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ .......นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ประธานในพิธีฯ นำกล่าวถวายคำสัตย์ปฏิญาณ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ .......นางคำเพียร คงม่วงหมู่ กำนันตำบลบ้านเดื่อ กล่าวต้อนรับประธานในพิธีฯ .......นายบรรยง ศิลรักษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ กล่าวรายงานสภาพทั่วไปพของพื้นที่ ต่อประธานในพิธีฯ นายอำเภอฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำ และมอบสิ่งของแก่ราษฎร ทั้งนี้ได้ชมกิจกรรมต่างๆ