เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย


#เป็นกำลังใจต่อผู้ประสบอัคคีภัย #สิ่งที่คงอยู่คือภาพของพ่อ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:30น. คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ประกอบไปด้วย นายบรรยง ศิลรักษา นายยกเทศมนตรี  นายรัฐพล นิลจะหมื่น รองนายกเทศมนตรี นางจุฑาทิพย์ ถีสูงเนิน หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ราย 1. นายเสวือน บำรุงลาด บ้านเลขที่ 73 หมู่ 2 เหตุเกิดเมื่อ 15 เมษายน 2562 2.นายฉกรรย์ ตระกูลศรี  บ้านเลขที่ 191 หมู่ 21 เหตุเมื่อ 29 เมษายน 2562