วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) รายละเอียดตามใบส่งของเลขที่ ๑๙/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) รายละเอียดตามเอกสารใบส่งของเลขที่ ๒๐/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ปรับปรุงงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างเหมาพิมพ์ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี รายละเอียดตามใบเล่มที่ ๑๒ เลขที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๕,๒๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างเหมานำรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บท ๔๕๒๐ ชย เข้าตรวจเช็คระยะและซ่อมบำรุง รายละเอียดตามใบแจ้งหนี้เลขที่ ๑CH-๒๑๑๐๐๑๑๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และใบแจ้งซ่อมเลขที่ ๑CH-๒๑๑๑๐๐๓๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างเหมานำรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม ๘๔๓๒ ชย เข้าตรวจเช็คระยะและบำรุงซ่อมแซม รายละเอียดตามใบแจ้งหนี้เลขที่ SVROI๒๑๐๐๙๗๓๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คระยะและบำรุงซ่อมแซม รถกู้ชีพฉุกเฉิน EMS ทะเบียน นข ๒๒๓๗ ชย รายละเอียดตามใบแจ้งหนี้เลขที่ ID๖๔๐๐๑๙๖ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเรียบคลองลำห้วยโสกน้ำขาว โดยวางท่อระบายน้ำบ้านนาหัวโสก หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเรียบคลองลำห้วยหามแห โดยวางท่อระบายน้ำบ้านจมื่น หมู่ที่ ๓ รายละเอียดตามประมาณการตามเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ทต.บ้านเดื่อ นางสาวลัดดาวรรณ์ ชำนาญ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ เดือน ๆละ ๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง