วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อเวัสดุคอมพิวเตอร์ (สวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สวัสดิการ) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-3987 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม นม UHT รสจืด ขนาด 200 CC โรงเรียนหัวโสก จำนวนนักเรียน 68 คน ระยะเวลา 132 วัน จำนวน 8,976 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม นม UHT รสจืด ขนาด 200 CC โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคี จำนวนนักเรียน 155 คน ระยะเวลา 132 วัน จำนวน 20,460 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม นม UHT รสจืด ขนาด 200 CC โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง (ประชาสงเคราะห์) จำนวนนักเรียน 201 คน ระยะเวลา 132 วัน จำนวน 26,532 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม นม UHT รสจืด ขนาด 200 CC โรงเรียนบ้านนาสีดา จำนวนนักเรียน 161 คน ระยะเวลา 132 วัน จำนวน 21,252 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม นม UHT รสจืด ขนาด 200 CC โรงเรียนบ้านจมื่น จำนวนนักเรียน 35 คน ระยะเวลา 132 วัน จำนวน 4,620 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม นม UHT รสจืด ขนาด 200 CC โรงเรียนบ้านหนองบัว จำนวนนักเรียน 245 คน ระยะเวลา 132 วัน จำนวน 32,340 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง