วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15 ต่อจาก คสล.เดิมไปบ้านนางชุมพร ขันธ์ชัยภูมิ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบและประมาณการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(เปลี่ยนยางล้อรถกู้่ชีพฉุกเฉินEMS)ทะเบียน นข ๒๒๓๗ ชย จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(เปลี่ยนแบตเตอรี่)รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บท ๕๔๒๐ ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๖๑-๐๐๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สายสัญญาณไมโครโฟน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานที่บริเวณเตาเผาขยะและพื้นที่รอบบริเวณเตาเผาขยะตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จ้างเหมาบริการในอัตตรา ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานเฝ้าระวังและช่วยเหลือในการป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๔๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จ้างเหมาอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) นายสุทัศน์ เกิดสวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จ่างเหมาบริการในอัตรา ๗,๐๐๐ บาทต่อเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง